Raport o stanie zapewnienia dostępności

Deklaracja dostępności Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobki.lublin.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zapewnienie dostępności stron

 • Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony głównej MZŻ i stron żłobków. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak możliwości zmiany kontrastu na stronie.

Poruszanie się bez użycia myszki

 • Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest zabezpieczona przed kopiowaniem informacji.

Stosowanie czytników stron

 • Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

 • Na stronie zespołu są umieszczane informacje w formie aktualności. Natomiast informacje udostępniane na poszczególnych żłobkach, są dostępne tylko dla rodziców posiadających hasło dostępu.

Dokumenty

 • Na stronie Zespołu Żłobków umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

 • W naszym serwisie istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Lewy CTRL plus -/+) umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

 • Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Małys.
 • E-mail: informatyk@zlobki.lublin.eu
 • Telefon: +48 81 466 49 91

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
 • Adres: Miejski Zespół Żłobków, ul. Wolska 5 20-411 Lublin
 • E-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
 • Telefon: +48 81 466 49 91

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Żłobków, ul. Wolska 5 20-411 Lublin tel. +48 81 466 49 91

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wolska 5.
 • Budynek posiada duże szerokie wejście.
 • Drzwi wejściowe znajdują się na parterze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda. (Budynek posiada 2 kondygnacje)
 • W budynku jest dostępna toaleta dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.)

Aplikacje mobilne

 • Miejski Zespół Żłobków nie posiada aplikacji mobilnej.
error: Content is protected !!