Szanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych!

 

Informujemy, że termin podpisywania umów został przedłużony do 31.07.2020 r. Rodzice, którzy otrzymali decyzje o przyjęciu dziecka do żłobka proszeni są o kontakt telefoniczny  z dyrektorem placówki do której zostali zakwalifikowani:

https://zlobki.lublin.eu/zlobki/

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie dokumentów w żłobku, o ile nie były wcześniej złożone w wersji papierowej w sekretariacie MZŻ zgodnie z oświadczeniami złożonymi na indywidualnym koncie na platformie NABÓR 2020.

Brakujące dokumenty potwierdzające fakt:

-zatrudnienia/nauki (pieczątka na wydrukowanym wniosku, zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z CEIDG),

– rozliczenia podatku w Lublinie na podstawie pierwszej strony złożonego zeznania podatkowego za 2019 r.),

-przebytych szczepień – książeczka zdrowia, karta szczepień

proszę dostarczyć w dniu podpisywania umowy do żłobka.

Z uwagi na reżim sanitarny w celu usprawnienia wizyt w żłobku prosimy o uzupełnienie wcześniej wydrukowych dwóch egzemplarzy umowy wraz z załącznikami (klauzule i zgody) oraz podpisanie wszystkich dokumentów przez rodziców /opiekunów prawnych.

Przypominamy także:

Przed podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka, rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie pochodzące od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, pod opieką którego dziecko się znajduje o możliwości uczęszczania dziecka do żłobka ( wraz z informacją o alergiach, uczuleniach, chorobach przewlekłych etc.) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

UMOWA ŻŁOBKOWA 2020 do pobrania poniżej:

 

error: Content is protected !!